Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOJE VEIKIA:

1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Pirmininkas – Jonas Girskis, tėvų atstovas

Nariai: tėvų atstovas – S. Freitakienė, direktorė R. Bagdonienė, auklėtoja N. Lidžiuvienė, muzikos mokytoja J. Rumšienė, ūkvedė Z. Oželienė, b.p. slaugytoja S. Zaveckienė. 

2. PEDAGOGŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Pirmininkas – direktorė R. Bagdonienė.

Nariai: įstaigos pedagogės, bendrosios praktikos slaugytoja S. Zaveckienė. 

3. METODINĖ TARYBA. Sprendžia įstaigos metodinės veiklos organizavimo klausimus.

Pirmininkas: direktorė R. Bagdonienė.

Nariai:  įstaigos pedagogės.

4. VIDAUS AUDITO KOMANDA. Sprendžia lopšelio-darželio įsivertinimo problemas, teikia siūlymus ugdymo(si) kokybės gerinimui.

Pirmininkas: priešmokyklinio ugdymo pedagogė R. Kundrotaitė.

Nariai: auklėtojos N. Lidžiuvienė, A. Lengvinienė, muzikos mokytoja J. Rumšienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė I. Birvydienė.

5. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir pagalbos klausimus.

Pirmininkas: direktorė R. Bagdonienė.

Nariai: bendrosios praktikos slaugytoja S. Zaveckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės R. Kundrotaitė, I. Birvydienė, auklėtojos N. Lidžiuvienė, A. Lengvinienė 

Taip pat įstaigoje yra sudarytos ir kitos komandos, darbo grupės:

  • darbo grupė įstaigos internetiniam puslapiui tvarkyti;
  • įstaigos veiklos planų rengimo darbo grupė;
  • darbinės ir meninės-kūrybinės pedagogų darbo grupės;
  • nuolat veikianti darbo grupė įstaigos ataskaitoms, strateginiams veiklos planams bei tarifikacijoms rengti ir kt.