Specialistų paslaugos

SPECIALISTŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS

Atsižvelgdami į vaikų individualius gebėjimus, jų pasiekimus ir poreikius bei šeimos lūkesčius, susitarimą su  bendruomene, teikiame  įvairias paslaugas mūsų ugdytiniams ir jų šeimoms.

Teikiamos  paslaugos:

 • Edukacinės,  vaikų teisių apsaugos, vaikų sveikatinimo, vaiko globos ir priežiūros, kokybiško maitinimo, specialiųjų  poreikių ugdymo, socialinės atskirties integracijos, meninio ugdymo, vaikų judėjimo poreikio tenkinimo,  tėvų švietimo ir konsultavimo ir kt.

Papildomos paslaugos:

 • „Pumpurėlis” – muzikinis ugdymas gabiems vaikams;
 • „Molinukas” – keramikos studija 3-7 m. vaikams;
 • „Muzikos ir judesio ritmu” – sportinių šokių studija 4-7 m,. vaikams;
 • „Mokomės kartu” – darbuotojų ir tėvų kvalifikacijos tobulinimas;
 • „Tiesiu draugystės ranką“ – atvirų durų dienos įstaigos nelankantiems vaikams ir jų tėveliams.

 

 • Logopedo paslaugos – kiekvieną savaitės ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 logopedė organizuoja užsiėmimus su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • Psichologo paslaugos – kas trečiąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 psichologė konsultuoja tėvus (globėjus), auklėtojas psichologiniais klausimais, teikia jiems su vaikų ugdymu susijusias rekomendacijas. Vykdo individualų stebėjimą ugdymo aplinkoje, vaikų užsiėmimų metu.

 

Įgyvendinamos papildomos programos:

 • Prevencinę programa "EBRU" – tapyba ant vandens,  (E-emocijų, B-bendravimo, R-racionalumo, U-ugdymas, per šeimos modulį;
 • Prevencinė „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programa;
 • „Zipio draugai”, tarptautinė vaikų socializacijos programa.