Vidaus teisės aktai

ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS 

GAUNANČIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ MAISTO DAVINIO ATIDAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVĖKŠNOS  LOPŠELIO-DARŽELIO SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

ŠILUTĖS R. ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS R. ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKA

ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO SU ŠEIMA TVARKOS APRAŠAS

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS