Vaiko priėmimas į įstaigą

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį vykdomas Šilutės rajono savivaldybės nustatyta tvarka:

Į grupes vaikai paskirstomi pagal amžių:
     
lopšelio grupės 1- 3 m.,
     
darželio grupės  3-5(6) m.,
     
priešmokyklinės grupės 5(6)-7 m.;

Vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais ir skirtingais kalendoriniais metais gimusių vaikų, tėvams pageidaujant jaunesni broliai ar seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje;

Prašymai pateikiami lopšelio-darželio direktorei Ritai Bagdonienei arba Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Vidai Nemanienei;

Vaikų priėmimą vykdo Šilutės rajono savivaldybės administracijos sudaryta priėmimo komisija;

Grupės komplektuojamos kasmet iki gegužės mėnesio antrosios pusės. Jeigu yra laisvų vietų, grupės komplektuojamos visus metus;

Priimant vaikus, sudaroma rašytinė dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų teikėjo. Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą;

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 94 punkto pakeitimas – „94. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).

Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas."