Savivalda

Komisijos, tarybos

 

1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Pirmininkas – Jonas Girskis, tėvų atstovas

Nariai: S. Freitakienė, tėvų atstovas, direktorė O.Jurjonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja N. Lidžiuvienė, meninio ugdymo mokytoja J. Rumšienė, ūkvedė Z. Oželienė, maitinimo organizatorė S. Zaveckienė. 

 

2. PEDAGOGŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Pirmininkė – direktorė,O. Jurjonienė. 

Nariai: įstaigos pedagogai, maitinimo organizatorė, S. Zaveckienė. 

 

3. METODINĖ GRUPĖ. Sprendžia įstaigos metodinės veiklos organizavimo klausimus.

Pirmininkė: direktorė, O.Jurjonienė.

Nariai:  įstaigos pedagogai.

 

4. VIDAUS AUDITO KOMANDA. Sprendžia lopšelio-darželio įsivertinimo problemas, teikia siūlymus ugdymo (si) kokybės gerinimui.

Pirmininkas: priešmokyklinio ugdymo mokytoja, R. Kundrotaitė.

Nariai: pedagogai – N. Lidžiuvienė, A. Lengvinienė, I. Birvydienė, meninio ugdymo mokytoja J. Rumšienė.

 

5. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo (si) ir pagalbos klausimus.

Pirmininkas: direktorė O.Jurjonienė.

Nariai: maitinimosi organizatorė, S. Zaveckienė, pedagogai – R. Kundrotaitė, I. Birvydienė, N. Lidžiuvienė, A. Lengvinienė. 

 

 

Taip pat įstaigoje yra sudarytos ir kitos komandos, darbo grupės:

  • darbo grupė įstaigos internetiniam puslapiui tvarkyti;
  • įstaigos veiklos planų rengimo darbo grupė;
  • darbinės ir meninės-kūrybinės pedagogų darbo grupės;
  • nuolat veikianti darbo grupė įstaigos ataskaitoms, strateginiams veiklos planams bei tarifikacijoms rengti ir kt.